Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Lisanne’s Lashes & More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen bij Lisanne’s Lashes & More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lisanne’s Lashes & More melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Lisanne’s Lashes & More de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. 


4. Betalingen

Lisanne’s Lashes & More vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Lisanne’s Lashes & More vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.


5. Personeel in de studio

Op dit moment is Lisanne’s Lashes & More een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.


6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Lisanne’s Lashes & More vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.


7. Geheimhouding

Lisanne’s Lashes & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lisanne’s Lashes & More verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


8. Aansprakelijkheid

Lisanne’s Lashes & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lisanne’s Lashes & More is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Lisanne’s Lashes & More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.


9. Garantie

Lisanne’s Lashes & More geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor wimperextensions vervalt indien:

* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.

* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.

* De cliënt andere  producten dan door Lisanne’s Lashes & More geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions

* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd

* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

* De cliënt makeup / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions


10. Beschadiging & diefstal

Lisanne’s Lashes & More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lisanne’s Lashes & More meldt diefstal altijd bij de politie.


11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lisanne’s Lashes & More en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Lisanne’s Lashes & More de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.


12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lisanne’s Lashes & More het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.